Page 6 - แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุ
P. 6

า

                    01       บัทนำา                            ที่่�ม�ของก�รพััฒน�แนวปฏิิบััติิที่�งคลิินิก
                            วัติถุุประสงค์                   8
                                                      9
                            ผลิลิัพัธ์์ที่่�ค�ดว่�จะได้รับัจ�กก�รใช้้แนวปฏิิบััติิที่�งคลิินิก 9
                              สำ�หรับัก�รดูแลิอน�มัยช้่องป�กสำ�หรับัผู้สูงอ�ยุ
                                ์
                            นิย�มศััพัที่                                                                      10


                    02       กรัะบัวนการัพัฒนาแนวปฏิิบััติิทางคลิินิก                            กำ�หนดหัวข้อหรือประเด็นปัญห�ที่่�ติ้องก�รแก้ไข
                                                     12
                            จัดติั�งคณ์ะที่ำ�ง�นพััฒน�แนวปฏิิบััติิที่�งคลิินิกแลิะกำ�หนด 12
                              องค์ประกอบัของแนวปฏิิบััติิฯ
                            กำ�หนดกิจกรรมในแติ่ลิะกระบัวนก�รของก�รพััฒน�แนว  12
                              ปฏิิบััติิที่�งคลิินิก

                    03       สำารัะสำำาคัญของแนวปฏิิบััติิทางคลิินิกสำำาหรัับัการัดููแลิ                            อนามััยช่่องปากผูู้�สำูงอายุที่ช่่วยเหลิือตินเองไดู�

                            หมวดที่่� 1 ก�รประเมินสุขภ�พัช้่องป�ก      18
                            หมวดที่่� 2 อุปกรณ์์ก�รดูแลิอน�มัยช้่องป�ก    20
                            หมวดที่่� 3 วิธ์่ที่ำ�คว�มสะอ�ดช้่องป�ก      21
                            หมวดที่่� 4 ก�รให้คว�มรู้แก่ที่่มสุขภ�พั ผู้ดูแลิแลิะญ�ติิ 21
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11