Page 7 - แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุ
P. 7

า

                     04       สำารัะสำำาคัญของแนวปฏิิบััติิทางคลิินิกสำำาหรัับั


                             การัดููแลิอนามััยช่่องปากผูู้�สำูงอายุที่มัีภาวะพึ่งพิง


                             หมวดที่่� 1  ก�รประเมินสุขภ�พัช้่องป�ก      26
                             หมวดที่่� 2 อุปกรณ์์ก�รดูแลิอน�มัยช้่องป�ก    27
                             หมวดที่่� 3 วิธ์่ที่ำ�คว�มสะอ�ดช้่องป�ก     28
                             หมวดที่่� 4 ก�รให้คว�มรู้แก่ที่่มสุขภ�พั ผู้ดูแลิแลิะญ�ติิ 30

                     05       เอกสำารัอ�างอิง                  35

                     06       ภาคผู้นวก
                              ก า  า    หลิักฐ�นเช้ิงประจักษ์์หรือง�นวิจัยที่่�นำ�ม�
                               ใช้้ประกอบัก�รพััฒน�แนวปฏิิบััติิที่�งคลิินิก  42
                              ก า  า    ระดับัคว�มน่�เช้่�อถุ่อแลิะคุณ์ภ�พัของ  64
                               หลิักฐ�นเช้ิงประจักษ์์
                              ก า  า    แบับัประเมินด้�นคว�มส�ม�รถุในก�ร 65
                               ประกอบักิจวัติรประจำ�วัน (Activities of Daily Living: Bathel
                               ADL index)
                                              ิ
                              ก า  า    แบับัประเมินก�รปฏิิบััติกิจกรรมขั�นพั�นฐ�น  66
                                                   ้
                                           ่
                               (Activity of Daily Living, ADLs) รวมกับัก�รประเมนกจกรรม
                                                 ิ
                                                  ิ
                               ซัับัซั้อนในก�รดูแลิตินเอง (Instrumental Activities of Daily
                               Living, IADLs)
                              ก า  า    ติัวอย�งแบับัประเมินสุขภ�พัช้่องป�กใน  67
                                        ่
                               ผู้สูงอ�ยุภ�วะพั�งพัิง (Oral Health Assessment Tool (OHAT))
                                    ่
                              ก า  า     ติัวอย่�งแบับัประเมินสุขภ�พัช้่องป�ก  68
                               Modified Oral Health Assessment Tool
                              ก า  า    ร�ยช้่�อคณ์ะที่ำ�ง�นฯ แลิะผู้ที่รงคุณ์วุฒิ 70
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12