สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Integrated Health and Social Care for Longevity

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบ

 

พุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.45 Opening speech: Contribution of healthcare to longevity
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
09.45-10.45 Opportunities and challenges for aged society
ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 Valued-based innovation for elderly care
ผศ.ดร.นพบรวรศม ลีระพันธ์
12.00-13.00 Lunch symposium 1 (รับประทานในห้อง)
13.00-14.15 Issues, impacts, and implications of social ecology for aging population
 • Ageism and equity
 • Social capital
 • Aging workforce
ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Life-course holistic care to promote healthy aging
รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
ผศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร
อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

08.30-10.00 Appropriate screening for older people
อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภากร
Aging in place
รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ผศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 Elderly abuse
รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ดร.ภัทรพร คงบุญ
How to promote health literacy successfully in older people ?
รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
11.30-12.20 Lunch symposium 2
สมาชิกและกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
12.20-13.20 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20-14.45 Free paper presentation 3 rooms
 • ห้องที่ 1 สาขาแพทยศาสตร์
 • ห้องที่ 2 สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ห้องที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  สาขาสาธารณสุขศาสตณ์และวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 Life-course holistic care to promote healthy aging
อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ

ศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

08.30-09.30 Nutrition for health and longevity
ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
09.30-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 How to promote brain and mental health in older people (Including sleep deprivation)
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
11.00-12.00 Human resource development for longevity society
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 Legal issues when we get older
(ประเด็นกฎหมายดานการดูแลชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการตายดี) ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.45 Prepare for old age when you are young
 • Financial literacy to achieve happy longevity
  คุณปิยภรณ์ ครองจันทร์
 • National saving funds
  คุณกฤษณ์ รอดประชา
 • Social and environment
  ศ.ดร.วิพรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
15.45-16.00 พิธีปิดและมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัย