สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ติดต่อสมาคม

สำนักงาน: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 064-4306165
โทรสาร: 02-4115034
email: tggm2009@yahoo.co.th

Office: Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. 2 Wanglang Road Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand

Tel: 064-4306165
Fax: 02-4115034
email: tggm2009@yahoo.co.th